Arbequina

Arbequina

    Arbequina hem yo?unluklu 5x5 hem de yüksek yo?unluklu (4x1,5 bitki/da) yeti?tiricilik için uygun YA?LIK ÇE??TT?R. 
    ??çilik maliyetinin çok yüksek oldu?u ve i?çi miktar?n?n az oldu?u günümüz ko?ullar?nda Arbequina makinal? hasada uygun bir çe?it olmas?yla oldukça ön plana ç?km??t?r.
    Zeytin yeti?tiricili?inde y?ll?k üretim maliyetinin %80’i hasat i?çili?idir ancak arbequina ile bahçe tesis edildi?inde bu maliyet %20’ye inmektedir. Makine ile 10 da arbequina bahçesi 1,5 saatte hasat edilmektedir. Ayr?ca makinal? hasad sayesinde meyveler yere dökülüp ezilmedi?i için ve hasad edildi?i gün içerisinde s?k?ma gitti?i için oldukça kaliteli extra virgin ya? elde ediliyor.
        Zeytin hasat zaman? çok önemlidir, erken hasat yap?ld???nda ya? oran?n?z çok dü?ük olacakt?r, geç hasat yapt???n?zda meyvelerin ço?u yere dökülecek ve fermantasyon ba?lad??? için ya? kaliteniz dü?ecektir, makineli hasat sayesinde meyvenizi optimum ko?ullarda toplad???n?z için verim ve kaliteniz yüksek olacakt?r. 
        Arbequina tozlay?c?ya ihtiyac? yoktur kendine verimlidir. Zeytininin önemli hastal?klar?ndan biri olan Verticillum’a en dayan?kl? çe?itlerden biri olmas?da önemli özelliklerinden biridir
Çok verimli bir çe?ittir. Bu çe?itle bodur yeti?tiricilik yap?l?rken en önemli konu yeterli miktarda suya sahip olmak ve a?ac?n formunu kontrol alt?nda tutma yani budamad?r. A?ac?n yüksekli?i makinan?n rahat çal??abilmesi için max. 2.5 metre olmal?d?r.
        Bodur yeti?tiricilik yapan insanlar mutlu çünkü yapt?klar? yat?r?m?n geriye dönü?ü çok h?zl? olur.
        Bodur zeytin (yüksek yo?unluklu)  yeti?tiricili?inde 2. ya?tan itibaren verim ba?lar ve 4. y?lda ekonomik verime ula??r. ?spanya’da optimum ko?ullarda al?nan ortalama verim 1-1,15 ton’dur.

 

Arbequina Erken Hasat So?uk S?k?m Zeytinya?lar?m?z için t?klay?n?z.

 

 

 

Arbequina ?leti?im Formu

arbequina, arbequina bodur zeytin, arbequina fidan, arbequina i 18 fiyat?, arbequina olive, arbequina verim, arbequina zeytin, arbequina zeytin fidan?, arbequina zeytin fidan? antalya, arbequina zeytin fidan? fiyat?, arbequina zeytin fidan? izmir, arbequina zeytin fidan? sat???, arbequina zeytin özellikleri, arbequina zeytin verimi, arbequina zeytin ya? oran?, arbequina zeytin yeti?tiricili?i, arbequina zeytinya??, arbequ?na zeytini